در این شب یلدا ز پی ات پویم...

ما خیلی سال پیش مردیم.

هممون.

چالمون کردن توی باغچه. پای درخت خرمالو.

ولی هر سال میوه میدیم.

بچین

بخور و یادمون کن

یلدات مبارک

 

+ز آستین طبیبان هزار خون بچکد

گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش


برچسب ها:
زمان: 2017-12-28 17:15:01